کانون جوانان تاريخانه مقدم بازديدکنندگان عزيز را گرامی ميدارد

 

دانشی که در جهان است را تنها در جهان میتوان يافت نه در کنج اتاق

   

::واژه نامه گويش دامغانی (گ)

   
   

گ

   
   

ـ گِرد الِه : دايره

ـ گيان : پستان حيوان

ـ گُندو : خمير گردجهت پخت نان

ـ گُردو : کليه حيوان يا انسان

ـ گَر : کچل

ـ گال زدن : جا انداختن

ـ گُرس : نوعی برنج پخته شده

ـ گوش گِزو : نوعی حشره تابستانی به اندازه خرخاکی

ـ گُل پَر : سرخک

ـ گَزِنِه : نوعی خارکه تيغ های تيزی دارد و باعث سوزش زياد می شود، شبيه تره کوهی

ـ گَندِنا : تره

ـ گِرسا : گيرنده ، واگير ، مسری

ـ گُرگُر : صدای آتش تند

ـ گُندو : پنبه کمان زده برای رشتن

ـ گوبِگو : دومرد که با خواهر يکديگر ازدواج کنند

ـ گابرين : کود گوسفند يا گاو که سفت شده و به صورت تخته درآمده

ـ گَنِس : خسيس

 

   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

دامغان

 
 

فرهنگ مهدويت

 
 

در محضر ولایت

 
 

تاریخ دامغان

 
 

اسناد تاريخی

 
 

اماکن تاريخی

 
 

اماکن مذهبی

 
 

آستان مطهر

 
 

گویش دامغانی

 
 

شهرها و روستاها

 
 

جاذبه های طبیعی

 
 

خبرنامه نگاه جوان

 
 

مطبوعات و خبرگزاریها

 
 

دارالایتام امام سجاد

 
 

پیوندها

 

> تبليغاتسفارش تبليغات:

0232-5253699


> لينکهای مربوط به اين صفحه

الف

آ

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

غ

ف

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

 

 
 

copy right © 2008-2012 Tarikhaneh.com all right reserved .all graphics copy right by Tarikhaneh