کانون جوانان تاريخانه مقدم بازديدکنندگان عزيز را گرامی ميدارد

 

دانشی که در جهان است را تنها در جهان میتوان يافت نه در کنج اتاق

   

::واژه نامه گويش دامغانی (چ)

   
   

چ

   
   

ـ چَمتِه : خورجين ، کيسه

ـ چِهِل چو : کنه سياه رنگ روی پوست گوسفند که خون می مکد.

ـ چُغا : تن پوش از نمد

ـ چوُچِلو : نوعی بازی با چوب

ـ چَغِلِه : گردش

ـ چِرز : نوعی پيچک که در باغهای انگور به صورت انگل دور بوته ها می پيچد و مواد غذايي آنها را می دزدد.

ـ چَغِر : چسبناک

ـ چوکوليدَن : زير و رو کردن ، استعاره ای برای کنجکاوی کردن

ـ چوکولوشاه : چوبی بلند برای زيرو رو کردن آتش تنور

ـ چَفت : اصطبل گوسفندان در صحرا

ـ چاقولو : گنجشک

ـ چِلچِلاقو : پرستو

ـ چُسِنو : نوعی حشره باغی سبز رنگ بدبو

ـ چِفت : محکم ، چِفت کردن: محکم کردن

ـ چان : چرخ خرمنکوبی

ـ چِکانِه : گوسفندانی که صاحبان آن اهالی ده هستند و چوپانش مزدور اهالی است

ـ چِشتِه خوردن : بر اثر سابقه طمع کردن

ـ چُک چُک : نجوا کردن ، در گوشی صحبت کردن

ـ چَک : قرعه کشی قطعات زمين کشاورزی بين زارعين

ـ چِکِل : کوه ، چيز محکم و با دوام

ـ چَکِّه : کف زدن

ـ چِلکو : هيزم های سر شاخه و کوچک

ـ چَم : راه وروش ، خلق و خوی (چَمِش دست منه : با خلق و خويَش آشنايي دارم و می توانم رامش کنم.)

ـ چُندِلو : روی دو پا نشستن

ـ چوو : شايعه (چوو انداختن : شايعه پراکنی کردن)

ـ چو : چوب

ـ چينه : دانه مرغ و کلافهای ديوار گلی

 

   
         
         
         
         
         
         

 

دامغان

 
 

فرهنگ مهدويت

 
 

در محضر ولایت

 
 

تاریخ دامغان

 
 

اسناد تاريخی

 
 

اماکن تاريخی

 
 

اماکن مذهبی

 
 

آستان مطهر

 
 

گویش دامغانی

 
 

شهرها و روستاها

 
 

جاذبه های طبیعی

 
 

خبرنامه نگاه جوان

 
 

مطبوعات و خبرگزاریها

 
 

دارالایتام امام سجاد

 
 

پیوندها

 

> تبليغاتسفارش تبليغات:

02325253699


> لينکهای مربوط به اين صفحه

الف

آ

ب

پ

ت

ج

چ

چ

خ

د

ر

ز

س

ش

غ

ف

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

 

 
 

copy right © 2008-2012 Tarikhaneh.com all right reserved .all graphics copy right by Tarikhaneh