کانون جوانان تاريخانه مقدم بازديدکنندگان عزيز را گرامی ميدارد

 

دانشی که در جهان است را تنها در جهان میتوان يافت نه در کنج اتاق

   

:: مقدمه - تا سال 1383

   
   

در آغازين روزهای فروردين ماه 82 ، دبير کانون جوانان تاريخانه ضمن ارائه گزارش سالانه فعاليت ها، مهمترين برنامه های اين تشکل در سال 1382 را برشمرد.

اينک با گذشت نزديک به يکسال از آن تاريخ، بررسی خواهيم نمود که چه ميزان از برنامة ساليانه کانون در موضوعاتی که بدان اشاره شده است، تحقق يافته و عوامل احتمالی عدم تحقق کامل آن چه می باشد.

اما آنچه بيش از همه دارای اهميت است همين روح برنامه ريزی و نظميست که بر فعاليت ها حاکم بوده و در سايه تعهد به آرمان های بلند امام و شهداء و بهره گيری از فرمايشات مقام معظم رهبری، نتايج بسيار خوبی از زحمات يکسالة اعضای محترم کانون بدست آمده است.

بهار 82 زمانی که دبير کانون جوانان تاريخانه، توضيحات عملکرد دومين شورای مرکزی کانون را ارائه می کرد، آنچه در حوزة برنامه يکساله مورد تاکيد قرار داشت توجه ويژه به بخش های ذيل می باشد. ما در اين گزارش به بررسی ميزان موفقيت جوانان تاريخانه و هم جوانان عزيز دامغانی در جهت تحقق اين طرحها خواهيم پرداخت:

عارفی دربارة دنيا چه نيک سخن گفته است. او گويد: دنيا بهر سه چيز خواهند بی نيازی، عزت و راحت کسی که از دنيا پرستی بپرهيزد، عزت يابد. و آن کس که قناعت کند، بی نياز شود. و آن کس که در طلب دنيا کم کوشد، راحت يابد..: 

   
         
         
         
         
   

بازگشت

   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

دامغان

 
 

نشريه

 
 

آموزش

 
 

عضويت

 
 

ترجمه

 
 

اعضا

 
 

درباره ما

 
 

مطبوعات

 
 

دستاوردها

 
 

اخبار دامغان

 
 

آلبوم عکس

 
 

فعاليتها

 
 

کتابخانه

 
 

سرگرمی

 
 

English

 

> تبليغاتسفارش تبليغات:

5247076-0232


> لينکهای مربوط به اين صفحه

آسيب های اجتماعی

توسعه ارتباطات

ميراث فرهنگی

 

copy right © 2005-2008 Tarikhaneh.com all right reserved .all graphics copy right by tarikhaneh