آشنایی با زندگی نامه دکتر حسن سبحانی / الگوی نمایندگی مجلس

 
 دکتر حسن سبحانی / dr.hasan sobhani

متولد 1332 – دامغان

شغل : عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

مرتبه علمی : استاد پایه 32

سوابق علمی

کارشناسی اقتصاد – دانشگاه ملی ایران 1358

کارشناسی ارشد اقتصاد – دانشگاه تربیت مدرس 1365

دکتری علوم اقتصادی – دانشگاه تهران 1371 با تخصص اصلی توسعه اقتصادی و گرایش اقتصاد بخش عمومی

سوابق اجرائی

1-      عضو کمیته انقلاب اسلامی دامغان 1358-1357

2-      رئیس شورای شهر دامغان 1359-1358

3-      معاون دفتر وزارتی و روابط عمومی وزارت ارشاد اسلامی 1360-1359

4-      مدیر کل دفتر هماهنگی تبلیغات دولت 1361-1360

5-      رئیس مرکز تربیت معلم شهید باهنر دامغان 1362-1361

6-      کارشناس مسئول گروه اقتصاد در وزارت آموزش و پرورش 1367-1363

7-      معاون اجرائی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها 1365

8-      سرپرست کتابخانه و انتشارات دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران 1366

9-      سرپرست امور دانشجوئی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران 1367

10-     سرپرست موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران 1370-1369

11-     مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه تهران 1371-1370

12-     مدیر گروه اقتصاد اسلامی موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی 1371

13-     قائم مقام معاون پژوهشی دانشگاه تهران 1371

14-     دبیر و عضو شورای فرهنگ عمومی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی 1374-1371

15-     معاون آموزشی و پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1374-1371

16-     نماینده مردم دامغان در ادوار 5و6و7 مجلس شورای اسلامی

17- عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار

18- عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای اقتصاد

19- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

20- رئیس کمیسون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی 1384

21- رئیس کمیسیون تلفیق برنامه چهارم توسعه

22- رئیس گروههای دوستی پارلمانی ایران و لهستان

23- رئیس گروههای دوستی پارلمانی ایران و کوبا

24- رئیس شورای اقتصادی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

25-  مدير گروه آموزشي اقتصاد نظري دانشگاه تهران 1387

26-   مدیر گروه آموزشی اقتصاد اسلامی، پولی و مالی دانشگاه تهران 1390

     کتابهای منتشر شده

      الف ) ترجمه :

1-      تئوری و مسائل اقتصاد خرد – دومینیک سالواتوره – نشر نی – چاب 35 – تهران 1386

2-      تئوری و مسائل اقتصاد خرد – دومینیک سالواتوره – نگاه دانش – دوره جديد – چاب سوم – تهران 1391

3-      تحلیل اقتصادی موریس و فیلیپس – جلد 2 – چاپ 7 – دانشگاه تهران – 1385

4-   مفهومی نو از توسعه - نگاه دانش - 1389

      ب ) تالیف:

5-      کلیات اقتصاد – کتاب درسی فنی و حرفه ای گروه تحصیلی اداری – مالی  وزارت آموزش و پرورش ، تهران 1372

6-      اقتصاد 1 کتاب درسی نظری- فنی حرفه ای- کارو دانش وزارت آموزش و پرورش ، تهران 1371

7-      اقتصاد سال اول آموزش متوسطه عمومی ( علوم انسانی) و آموزش بازرگانی و حرفه ای (اداری و بازرگانی) تهران 1365

8-      امور عمومی بازرگانی سال اول هنرستان آموزش حرفه ای ( اداری بازرگانی ) تهران 1365 – وزارت آموزش و پرورش

9-      امور عمومی بازرگانی سال دوم دبیرستان آموزش حرفه ای و بازرگانی ( اداری بازرگانی ) تهران 1367 - وزارت آموزش و پرورش

10-      امور عمومی بازرگانی سال سوم هنرستان آموزش حرفه ای ( حسابداری و بازرگانی ) تهران 1368 – وزارت آموزش و پرورش

11-   امور عمومی بازرگانی سال سوم آموزش متوسطه عمومی – اقتصاد اجتماعی -  تهران 1367 وزارت آموزش و پرورش

12-     آشنایی با اقتصاد ایران سال چهارم هنرستان آموزش حرفه ای – حسابداری – بازرگانی  و سال چهارم آموزش متوسطه عمومی اقتصاد اجتماعی ، 1369 ، وزارت آموزش و پرورش

13-     آشنایی با بازرگانی ایران – سال چهارم

14-     آشنایی با اقتصاد اسلامی - سال چهارم آموزش متوسطه عمومی اقتصاد اجتماعی – آموزش حرفه ای ( حسابداری – بازرگانی ) با همکاری سید مهدی روحانی تهران 1366 وزارت آموزش و پرورش

15-     اقتصاد چیست ؟ برای نوجوانان و جوانان – انس تک تهران 1381

16-     نظام اقتصادی اسلام – سازمان تبلیغات اسلامی – تهران 1373

17-     نگرشی بر تئوری ارزش - موسسه انتشارات امیر کبیر – تهران 1369

18-     سنابرق ( مجموعه مقالات سیاسی ) انتشارات سروش تهران 1385

19-     دغدغه ها و چشم اندازهای اقتصاد اسلامی – انتشارات سمت تهران 1380

20-     طبقه بندی توصیفی ادبیات اقتصاد اسلامی 2 جلد – انتشارات بهاریه – تهران 1379

21-     اقتصاد کار و نیروی انسانی چاپ 5 - انتشارات سمت تهران - 1388

22-  اقتصاد عدالت محور - انتشارات سروش تهران - 1389

23-  انذارهای اقتصادی (نقدهایی کوتاه بر اقتصاد سیاسی دهه هشتاد ایران) - انتشارات نور علم - 1391

24-  دعوت ابراهیم - انتشارات نگاه دانش - در آستانه انتشار

25-  گستره اقتصاد اسلامی - انتشارات سمت - در آستانه انتشار 

      طرح های تحقیقاتی

1-      طرح تحقیقاتی بازنگری و ارزیابی قانون عملیات بانکی بدون ربا ، موسسه پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – پایان یافته در سال 72

2-      طرح تحقیقاتی ماخذ شناسی اقتصاد اسلامی – دانشگاه تهران پایان یافته در سال 72

3-      طرح تحقیقاتی نظام اقتصادی تعاونی – دانشگاه تهران پایان یافته در سال 76

4-      طرح تحقیقاتی مطالعه تطبیقی نظرات اقتصاددانان مسلمان و اسلام شناسان درباره اقتصاد اسلام – دانشگاه تهران پایان یافته در سال 79

5-      طرح تحقیقاتی "بررسی روش های تعیین حداقل دستمزد در شرایط نوسانات اقتصادی" با همکاری اسماعیل حاجیلو و سعید شفیعی ، موسسه کار و تامین اجتماعی پایان یافته سال 1383

6-      طرح تحقیقاتی بررسی تطبیقی ابزار و اطلاعات بازار کار ، در راستای برنامه ریزی برای منابع انسانی در برخی از کشور های منتخب – موسسه کار و تامین اجتماعی پایان یافته در سال 87

7-      طرح تحقیقاتی متدولوژی اقتصاد در مکتب کلاسیک – دانشگاه تهران پایان یافته در سال 87

       مقالات منتشر شده در مجلات علمی – پژوهشی

1)   چگونگی ارتباط و درجه همبستگی علم اقتصاد با قضاوت های ارزشی – مجله تحقیقات اقتصادی شماره 44 – پائیز و زمستان 1370 ص ص 36 – 65

2)      بازدهی سرمایه گذاری های آموزشی – مجله تحقیقات اقتصادی شماره 45 بهار و تابستان 1371 ص ص 72 – 97

3)    Iranian Economic Review Institutions in the economic system of Islam volume 1 fall / winter 1994 No/1. journal of the university of Tehran Faculty of Economics , pp 107 - 137

4)   ارزیابی و تحلیل عملیات بانکی بدون ربا ، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 3 نیمه دوم سال 1374 ص ص 77 – 102

5)   استخراج الگوی توسعه اقتصادی در اسلام از راه شبیه سازی ایده نیازهای اساسی اطلاعات سیاسی ، اقتصادی شماره 120-119- سال یازدهم – مرداد و شهریور 1376 ص ص 198-203

6)      ملاحظات فرهنگی در تخصیص منابع مجله برنامه و بودجه شماره 24 سال دوم فروردین 1377 – ص ص 57 – 69

7)   در آمدی بر طراحی یک نظام اقتصادی بر محور تعاون – مجله دانش و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد – شماره 10 نیمه دوم سال 1378 – ص ص 29 – 45

8)      بررسی عناصری از مناهی اقتصادی در احکام اسلامی – مجله تحقیقات شماره 58 بهار و تابستان 80 ص ص 49-76

9)    Iranian Economic review, A comparative study on capital formation in the usury and non usury Economic volume 8 spring 2003 No.8 pp. 89-97

10)   استخراج اصول حاکم بر ایده عدالت در آراء امام خمینی با همکاری سید محمد رضوی – مجله تحقیقات اقتصادی شماره 65 تابستان 1383 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ص ص 81 - 108

11)  تحلیلی بر نقش مخارج سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال در زیر بخشهای صنعت در ایران (با تاکید بر صنایع بزرگ) حسن سبحانی / حمید عزیز محمد لو – فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران – شماره 24 – پائیز 84 دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی ص ص 1-31

12)  بررسی مزیت های نسبی و تحلیل ساختاری اشتغال در استان ایلام – حسن سبحانی ، باقر درویشی مجله تحقیقات اقتصادی شماره 70 پائیز 84 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ص ص 159 – 187

13)  برآورد تاثیر متغیر های اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشور های در حال توسعه – حسن سبحانی ، اسلام محمدی گیگلو شماره 71 زمستان 84 مجله تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران صص 1-38

14)  تحلیل هزینه فایده آموزشی پزشکی در ایران – حسن سبحانی ، علی چگینی آشتیانی – مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره 239-240 مرداد و شهریور 1386 صص 214-225

15)    Iranian Economic review, Nature of Economics in the ideal society of monotheist religions volume 12 spring 2007 – No.19  pp 143-161

16)   تحليل مقايسه اي بهره وري عوامل توليد در زير بخش هاي صنايع بزرگ ايران – حسن سبحانی ، عزيز محمدلو – مجله تحقيقات اقتصادي شماره 82 – بهار 87

17)     بررسي تاثير انفاق بر نابرابري درآمد ها در ايران – حسن سبحاني ، وحيد مهرباني – مجله اقتصاد اسلامي شماره 27 – پاييز 86

      مقالات منتشر شده در مجموعه مقالات سمینارها

1-   بررسی نحوه تشکیل و پیامدهای اقتصادی موسسات اعتباری غیر بانکی در مجموعه مقالات پنجمین سمینار بانکداری اسلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شهریور 1377 صص 321-328

2-   بررسی نظری آثار سیاست تعدیل اقتصادی بر تجارت خارجی کشور در مجموعه مقالات اولین همایش سیاست های بازرگانی و تجارت بین المللی – وزارت بازرگانی شهریور 1377 – صص 179-189

3-   بررسی ادله عدم حضور موثر نظام بانکی در بازارهای مالی - مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی – تابستان 1377 –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صص 363-372

4-   سهم بهینه منابع و امکانات در الگوی توسعه فرهنگی مجموعه مقالات برگزیده – 1378 – سازمان برنامه و بودجه و جهاد دانشگاهی صص 171-183

5-   "کاستی های نظری اصلاحات اقتصادی در ایران " چاپ شده در مجموعه مقالات دومین همایش دو سالانه اقتصاد ایران – پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس – مهر ماه 81 – صص 1-38

6-   مروری بر وجوه اقتصادی حکومت مهدی (عج) در مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس وحدت اسلامی – اردیبهشت 82 صص 61 – 92

7-   اقتصاد یارانه و هزینه – فایده نقدی کردن آن در مجموعه مقالات همایش اقتصاد یارانه دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام – 84-1383 – صص 335-345

8-   " آسیب شناسی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر مجلس هفتم " در مجموعه مقالات همایش یکصد سال قانون گزاری ، مجلس شورای اسلامی پائیز 86 – صص 253-277

       سخنرانی های علمی

1-   سخنرانی در اولین گردهمایی شورای فرهنگ عمومی استان ها تحت عنوان فرهنگ عمومی در اقتصاد – تیر ماه 1374 دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی صص 120-123

2-   سخنرانی در همایش اسلام و توسعه تحت عنوان استخراج الگوی توسعه اقتصادی در اسلام – خرداد 76 – لاهور ، پاکستان ، خانه فرهنگ جمهوری اسلامی

3-      سخنرانی تحت عنوان سیاستگذاری کلان و آسیب شناسی اشتغال در دانشگاه تربیت مدرس – سال 1381 صص 285-299

4-   سخنرانی در همایش ملی بررسی پیامد های ناشی از الحاق یا عدم الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO)  تحت عنوان فرهنگ لیبرالیسم در پرتو WTO شرکت خدمات علمی صنعتی استان اصفهان فروردین 81 صص 89-94

5-      سخنرانی در باره مسائل اقتصادی ایران ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 1383 صص 315-329

       دروس تدریس شده

اقتصاد خرد – اقتصاد کلان – روش تحقیق – کلیات علم اقتصاد – اقتصاد کار و نیروی انسانی – اقتصاد بخش عمومی – توسعه اقتصادی – شناخت محیط ملی (اقتصادی) – موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی – نظام های اقتصادی – تاریخ عقاید اقتصادی – اقتصاد ایران – سياست اقتصادي و امنيت ملي

       عضویت در شوراها ، هیات ها و مجامع علمی

-عضو هیات تحریریه مجله تحقیقات اقتصادی 1374

-عضو هیات تحریریه مجله Iranian Economic Review

-سردبیر مجله تحقیقات اقتصادی 1369

-عضو هیات امناء دانشگاه های منطقه البرز جنوبی 1384

-عضو هیات امناء دانشگاه های منطقه شمال کشور 1378

-عضو هیات امناء سازمان سمت 1384

-عضو هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی سمنان 1385

-عضو هیات تحریریه مجله دین و اقتصاد

-عضو و دبیر کمیته اقتصاد سازمان مطالعه و تدوین 1365

-عضو شورای پژوهشی دانشگاه تهران 1369

-عضو کمیته تخصصی اقتصاد گروه علوم انسانی معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1370

-عضو کمیسیون اطلاع رسانی شورای پژوهش های علمی کشور 1373

-عضو کمیته سیاسی و فرهنگی هیات نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی 1372

-عضو شورای مرکزی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1373

-عضو کمیته برنامه ریزی اقتصاد و بازرگانی دفتر گسترش آموزش عالی – وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1386

-عضو هیات تحریریه ویژه نامه اقتصاد مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان 1386

-عضو شوراي پژوهشي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي 1387

-عضو شوراي علمي گروه بودجه دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي 1387

-عضو هيات تحريريه مجله اقتصاد و توسعه دانشگاه پيام نور 1388

-سردبیر مجله علمی پژوهشی «مجلس و راهبرد» مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی - 1390

-سردبیر مجله علمی ترویجی «راهبرد توسعه» - 1391

بازگشت

 

copy right © 2008-2010 Tarikhaneh.com all right reserved. all graphics copy right by Tarikhaneh