چهره های کار آفرین دامغانی

تذکر: این بخش دربرگیرنده معرفی تمام چهره های کارآفرین دامغان نیست و در آینده تکمیل خواهد شد.

 
لعیا رویائی      
       
       
       
 
 

بازگشت

 
 
 
 
 
 
 

copy right © 2008-2010 Tarikhaneh.com all right reserved. all graphics copy right by Tarikhaneh