اعتياد يعنی خوگرفتن و وابسته شدن جسمی‌، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر كه ترك يا فرار از آن ناممكن و يا بسيار مشكل است

آرشیو اخبار رهــا ـ آبان ماه 87

 
 
ردیف عنوان
1 برگزاری همايش شناخت آسيبهای اجتماعی در دانشگاه سمنان
2 اعتیاد چهارمین معضل کشور است
3 همایش نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد
4 فقر و مواد مخدر موضوعات اصلی گفتگوی دینی سازمان ملل
5 انگلیس رکورد دار مصرف کوکایین در اروپا
6 برخورد شديد عربستان با حمل کنندگان داروهای حاوی مواد مخدر
7 فعالیت های ایران در مبارزه با مواد مخدر ستایش برانگیز است