اعتياد يعنی خوگرفتن و وابسته شدن جسمی‌، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر كه ترك يا فرار از آن ناممكن و يا بسيار مشكل است

آرشیو اخبار رهــا ـ اسفند ماه 87

 
 
ردیف عنوان
1 29 نکته برای شناسایی افراد معتاد به مواد مخدر
2 کانون جوانان تاریخانه به عنوان تشکل نمونه استانی معرفی شد
3 کلید پیشگیری از اعتیاد جوانان در دست والدین است
4 ایران از نظر مبارزه با مواد مخدر رتبه اول را دارد
5 اثربخشی درمان اعتياد در مراكز بهزيستی بررسی شد
6 کلید پیشگیری از اعتیاد جوانان در دست والدین است
7 ایران از نظر مبارزه با مواد مخدر رتبه اول را دارد