اعتياد يعنی خوگرفتن و وابسته شدن جسمی‌، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر كه ترك يا فرار از آن ناممكن و يا بسيار مشكل است

 برگزاری دومين جلسه كميته فرهنگي و پيشگيري شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر سمنان

دومين جلسه كميته فرهنگي و پيشگيري شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان در سالجاري به رياست دكتر جندقي و با حضور اكثريت اعضاي كميته برگزار گرديد . در اين جلسه كه بمنظور بررسي شاخص هاي ارزيابي عملكرد دستگاههاي فرهنگي عضو كميته فرهنگي پيشگيري شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان  ، برنامه ريزي در خصوص اجرايي نمودن تفاهم نامه همكاري ستاد مبارزه با مواد مخدر با سازمان سينمايي و امور سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ارائه خلاصه گزارش عملكرد بخش فرهنگي و پيشگيري سال 1392 دستگاههاي استاني برگزار شد ، موارد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. ضمناً  ارائه برنامه هاي اجرايي ويژه هفته مبارزه با مواد مخدر مصادف با 5 تيرماه جاري وشيوه نامه هاي مربوطه در دستور كار قرار گرفت.

 

 

 

منبع: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان