اعتياد يعنی خوگرفتن و وابسته شدن جسمی‌، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر كه ترك يا فرار از آن ناممكن و يا بسيار مشكل است

عوارض اعتیاد به مواد مخدر

ردیف

عنوان

1 نقش سیگار در اختلالات بینایی
2 عوارض اعتیاد به مواد مخدر