اعتياد يعنی خوگرفتن و وابسته شدن جسمی‌، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر كه ترك يا فرار از آن ناممكن و يا بسيار مشكل است

معرفی انواع مخدرهای سنتی

 
ردیف

نام ماده مخدر

1 تریاک
2 هروئین
3 حشیش
4 کوکائین
5 ماری جوآنا
6 خشخاش