اعتياد يعنی خوگرفتن و وابسته شدن جسمی‌، روانی و عصبی فرد به مواد مخدر كه ترك يا فرار از آن ناممكن و يا بسيار مشكل است

معرفی انواع مخدرهای صنعتی

ردیف

نام ماده مخدر

1 کریستال
2 کراک (1)
3 کراک (2)
3 LSD
4

اكستاسی (ECSTASY)

5 آمفي تامين (AMPHETAMINES)
6

جي اچ بی (GHB)

7 شیشه
8 کتامین
9 مسکالین
10 پان پراگ
11 دیفنوکسیلات
12 نالترکسون
13 تمجیزک